0No authorization...
 
 
zdrowieinatura24.pl
Aktualnie czytana treść:
Wydatki na badania laboratoryjne poprawią efektywność polskiej służby zdrowia
Newsletter zdrowieinatura24.pl
Poleć znajomym zdrowieinatura24.pl
Opublikuj coś na naszej łące
 
 
 Zdrowie

 
 
Wydatki na badania laboratoryjne poprawią efektywność polskiej służby zdrowia
fot:pixabay
 
Wydatki na badania ...
Oceń
Forum dyskusyjne

Warszawa, 20 czerwca 2017 r. – Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce, a cukrzyca – uznawana za chorobę cywilizacyjną – dotyka coraz większej liczby Polaków. Im bardziej zaawansowane stadium choroby, tym wyższe są koszty leczenia. Jak wynika z raportu „Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte we współpracy z Izbą Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL), w przypadku osób w stanie przedcukrzycowym roczny koszt leczenia oszacowano na 5 zł w porównaniu do 9 269 zł w stadium cukrzycy z powikłaniami. To oznacza, że dla efektywności systemu służby zdrowia, a także lepszego samopoczucia pacjentów bardziej opłacalne jest wykrywanie i leczenie chorób we wczesnym stadium ich rozwoju. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu w większym stopniu niż dotychczas laboratoryjnych badań diagnostycznych. Takie podejście oznacza również znaczne oszczędności dla budżetu NFZ.

 

„Raport „Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa” prezentuje wyniki ponad dwuletnich prac firmy doradczej Deloitte oraz IPDDL i z kilku powodów jest unikalny na rynku polskim i światowym. Jest interdyscyplinarny (łączy wiedzę medyczną i ekonomiczną), wykorzystuje wiele źródeł informacji i danych, stosuje konserwatywne podejście do szacunków oraz zawiera analizę diagnostyki laboratoryjnej dla pięciu chorób, a dla dwóch z nich prezentuje modele ekonometryczne i analizę efektywności kosztowej” –mówi Andrzej Banaszkiewicz, Prezes Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej. Do analizy wybrano choroby, w których laboratoryjne badania diagnostyczne odgrywają duże znaczenie na etapie wykrywania i monitorowania postępów leczenia (ryzyko chorób układu krążenia, WZW typu B i C, zakażenia górnych dróg oddechowych, przewlekła choroba nerek – PCHN, cukrzyca).

 

Na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (w tym laboratoryjne badania diagnostyczne) wydajemy mniej niż Czesi i Słowacy

Choć w latach 2014-15 tempo wzrostu wydatków na wyroby medyczne do diagnostyki laboratoryjnej i samokontroli (IVD) uległo w Polsce wyraźnemu przyspieszeniu, to ich poziom (8,5 euro/per capita) należy do najniższych w Europie. Małe wydatki odzwierciedlają niski poziom rozwoju Polski na tle innych krajów, gdyż stanowią 0,78 promila PKB (a więc więcej, niż średnio w „starej” UE-15: 0,72 promila PKB). Jednakże na przykład Czechy i Słowacja wydają więcej niż Polska nie tylko nominalnie, ale także w relacji do PKB (ponad 1 promil PKB). „Przekonanie, że zwiększanie liczby badań sprzyja diagnozowaniu chorób w mniej zaawansowanych stadiach i w ten sposób wpływa na obniżanie kosztów leczenia, poparte jest licznymi opracowaniami medycznymi. Weryfikacja powyższego przekonania zgodnie z wymogami naukowymi była w przeszłości utrudniona m.in. z powodu ograniczenia dostępności danych i deficytu metodologii. Nam udało się pokonać te przeszkody” – mówi Katarzyna
Piętka-Kosińska
, współautor raportu, ekonomistka Deloitte.

W raporcie skoncentrowano się na 17 badaniach laboratoryjnych służących do diagnozowania 5 wybranych chorób. W większości analizowanych badań w latach 2012-15 zaobserwowano trend wzrostowy. Poprawie uległy też wskaźniki powszechności badań, a więc ich liczby w relacji do liczby pacjentów lub liczby udzielonych im porad. Dane z Czech wskazują jednak na znacznie bardziej intensywne wykorzystywanie badań laboratoryjnych w diagnostyce i leczeniu wybranych chorób. I tak, częstotliwość badań ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych na tysiąc ubezpieczonych jest 2-3-krotnie wyższa niż w Polsce. Oznaczeń ALT i HBsAg (badania wątroby i zakażenia wątroby wirusem HBV) na tysiąc ubezpieczonych wykonuje się tam 4-5-krotnie więcej niż w Polsce. W Czechach wymaz z antybiogramem przeprowadza się niemal u każdego chorego, bez względu na wiek i charakter infekcji, a to oznacza ponad tysiąc badań na tysiąc zakażeń gardła i migdałków, podczas gdy w Polsce wskaźnik ten wynosi jedynie 70. W Czechach wykonuje się 2-3-krotnie więcej badań kreatyniny w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych, a badań albuminy w moczu – niezbędnej do diagnozowania razem z kreatyniną I-II stadium PCHN – prawie 12 razy więcej niż w Polsce. Oznaczeń glukozy w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych wykonuje się w Czechach ponad 3-krotnie więcej niż w Polsce. Częściej też u chorych na cukrzycę monitoruje się skuteczność jej leczenia (poprzez oznaczanie poziomu hemoglobiny glikowanej).

Koszty leczenia rosną wraz z zaawansowaniem choroby

Z raportu wynika, że w Polsce największe deficyty w badaniach laboratoryjnych występują w diagnozowaniu zagrożenia chorobami układu krążenia (m.in. oznaczanie lipidogramu), potencjalnie zarażonych żółtaczką typu B i C, którzy powinni być wychwytywani w placówkach POZ (podstawowa opieka zdrowotna), w monitorowaniu leczenia cukrzycy w POZ za pomocą hemoglobiny glikowanej, czy osób z chorobami nerek. Powszechność badań jest mocno zróżnicowana pomiędzy województwami: rozbieżności we wskaźnikach w ramach POZ pomiędzy skrajnymi grupami województw wynoszą od blisko dwóch do czterech razy, a w ramach AOS (ambulatoryjna opieka specjalistyczna) – od blisko dwóch do 32 razy. „Najwięcej badań laboratoryjnych w przeliczeniu na pacjentów POZ realizuje się w województwie dolnośląskim i wielkopolskim oraz zachodniopomorskim, a najmniej w województwie podkarpackim i kujawsko-pomorskim. Z kolei w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz łódzkim wykonuje się relatywnie najmniej badań w ramach AOS. Liderami pod tym względem są województwa mazowieckie i lubelskie” – mówi Katarzyna Piętka-Kosińska.

Im bardziej zaawansowane stadium choroby, tym koszty leczenia pacjenta są wyższe. Jak wynika z analizy zawartej w raporcie średni roczny koszt leczenia chorego na przewlekłą chorobę nerek (PCHN) w I-III stadium wynosi 120-138 zł w porównaniu do 1 937 zł w IV stadium i 35 799 zł w V stadium (prawie 300-krotna różnica pomiędzy I a V stadium). To oznacza, że dla efektywności systemu służby zdrowia bardziej opłacalne jest wykrywanie i leczenie chorób w ich wczesnym stadium rozwoju. Eksperci Deloitte udowodnili, że im większa liczba badań, tym choroba diagnozowana jest we wcześniejszych stanach generujących niższe koszty leczenia – wzrost liczby badań kreatyniny w powiązaniu z albuminą o 25 proc. prowadziłby do powstawania oszczędności dla NFZ z tytułu leczenia PCHN rzędu 93-197 mln zł rocznie od 10. roku. Oznacza to, że w rachunku skumulowanym, licząc od chwili zwiększenia liczby badań, oszczędności dla NFZ pojawiłyby się po 9 latach i rosły z każdym kolejnym rokiem. Suma ta stanowi 5-9 proc. rocznych kosztów leczenia, już po uwzględnieniu wydatków na zwiększoną liczbę laboratoryjne ch badań diagnostycznych.

W przypadku cukrzycy roczny koszt leczenia oszacowano na 5 zł w stanie przedcukrzycowym w porównaniu do 9 269 zł w stadium cukrzycy z powikłaniami (ponad 1800-krotna różnica). Analiza efektywności kosztowej dowiodła, że przy zwiększeniu liczby badań glukozy o 25 proc., oszczędności NFZ z tytułu kosztów leczenia cukrzycy rosłyby stopniowo w ciągu 6 lat do blisko 0,5 mld zł rocznie. Oznacza to, że w rachunku skumulowanym, licząc od chwili zwiększenia liczby badań, oszczędności dla NFZ pojawiłyby się już po 2 latach i rosły z każdym kolejnym rokiem. Suma ta stanowi 11 proc. rocznych kosztów leczenia cukrzycy, już po uwzględnieniu wydatków na zwiększoną liczbę laboratoryjnych badań diagnostycznych. Uwzględnienie dodatkowo kosztów pośrednich cukrzycy, wynikających z obniżonej produktywności chorych, zwiększa łączne korzyści dla gospodarki do ponad 0,8 mld zł rocznie. „Wykazane przez nas oszczędności nabierają znaczenia makroekonomicznego dla finansów publicznych i gospodarki ogółem, nie wspominając już o korzyściach społecznych dla pacjentów i ich rodzin. Zintensyfikowanie prewencyjnej diagnostyki dla innych jednostek chorobowych przy wykorzystaniu analizy efektywności kosztowej powinno kształtować politykę zdrowotną w perspektywie średnio- i długofalowej, czyli najbliższych kilkunastu lat” – mówi ekspert Deloitte.

Niezbędne są zmiany systemowe

Zwiększanie liczby badań kreatyniny i glukozy przy obecnym modelu stosowania medycznej diagnostyki laboratoryjnej może poprawić wykrywalność odpowiednio PCHN czy cukrzycy tylko do pewnego stopnia. „Dlatego niezbędne są zmiany systemowe, które w większym stopniu motywowałyby personel medyczny do systematycznego stosowania diagnostyki prewencyjnej, zwłaszcza w ośrodkach POZ. Niezbędne jest też stworzenie procedur objęcia badaniami przesiewowymi osób z grup ryzyka, które obecnie znajdują się poza zasięgiem stałej opieki zdrowotnej oraz ustalenie jasnych i powszechnych procedur kierowania pacjentów na badania w POZ, a w razie konieczności do specjalisty. Przejście z medycyny naprawczej do systemowych działań profilaktycznych jest kluczem do poprawy efektywnego wykorzystywania nakładów na ochronę zdrowia” – mówi Józef L. Jakubiec, Dyrektor Generalny Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej.

Praca nad raportem i konsultacje ekspertów ukazały znaczące braki w jakości i dostępności danych statystycznych niezbędnych do prowadzenia analiz efektywności kosztowej. Dane te powinny być rygorystycznie zbierane na poziomie POZ, AOS i szpitali, konsolidowane w wojewódzkich oddziałach NFZ, weryfikowane w centrali funduszu i regularnie publikowane przez Ministerstwo Zdrowia. „Większa transparentność w dostępie do publicznych danych przyczyniałaby się do interdyscyplinarnych badań i upubliczniania analiz, co pozwoliłoby efektywniej wykorzystywać ograniczone środki publiczne na politykę zdrowotną, która wraz ze starzeniem się społeczeństwa wymagać będzie coraz większych nakładów finansowych” – mówi Katarzyna Piętka-Kosińska.

Zakupy przez internet
MIKROSKOP owulacyjny FertilControl x 1szt.
MIKROSKOP owulacyjny FertilControl x 1szt.

Mikroskop owulacyjny FertilControl służy do wyznaczania owulacji na podstawie szybkiego badania śliny. Dzięki FertilControl poznasz dni najbardziej płodne dni w cyklu miesiączkowym, w których istnieją największe szanse na zapłodnienie.

GLUKOMETR Accu-Chek Performa
GLUKOMETR Accu-Chek Performa

Nowoczesny glukometr Accu-Chek Performa to niezbędnik każdego diabetyka. Produkt jest nie tylko precyzyjny oraz łatwy w obsłudze, ale i posiada duży ekran, z którego można bez problemu odczytać wynik badania.

SOHO 110 ciśn. zegarowy
SOHO 110 ciśn. zegarowy

br Zegarowy aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu.amp;nbsp;Zalecany do badania ciśnienia krwi przy arytmii serca.br br

Test Na Boreliozę płytkowy x 1 sztuka
Test Na Boreliozę płytkowy x 1 sztuka

Test na boreliozę Alfamedica Easy Know to jedyny w swoim rodzaju test płytkowy domowego użytku, dzięki któremu możliwe jest samodzielne przeprowadzenie badania na obecność we krwi groźnej dla zdrowia bakterii Borrelia przenoszonej głównie przez kleszcze.

URS10 Test ogólne badanie moczu x 2szt. 1 op.
URS10 Test ogólne badanie moczu x 2szt. 1 op.

Testy paskowe Insight URS 10 Test są przeznaczone do wykonania ogólnego badania moczu w warunkach domowych.

FERTILTIME Testy owulacyjne 5 szt.
FERTILTIME Testy owulacyjne 5 szt.

FertilTime, to paskowy test owulacyjny, za pomocą którego wykrywany jest hormon ? LH, określający moment owulacji u kobiet starających się o potomstwo. W opakowaniu znajduje się 5 testów, których dokładność wyniku sięga 99%.

KETO-DIASTIX Testy paskowe x 50 sztuk
KETO-DIASTIX Testy paskowe x 50 sztuk

KETO-DIASTIX Testy paskowe pozwalają na wykrycie i zmierzenie poziomu glukozy i ciał ketonowych w moczu. Wystarczy kolor na jaki zabarwi się pasek porównać z barwami wyszczególnionymi na butelce.

RĘKAWICE PEHA-SOFT NITRILE WHITE Rozmiar L x 100 sztuk
RĘKAWICE PEHA-SOFT NITRILE WHITE Rozmiar L x 100 sztuk

PEHA-SOFT NITRILE WHITE rękawiczki nitrylowe bez dodatku pudru i perfum. Produkt przydatny w domu, w laboratorium, w zakładach pracy w celu ochrony skóry dłoni przed drażniącym działaniem chemii i innych czynników.

INTEC HI-868 Ciśnieniomierz automatyczny na ramię
INTEC HI-868 Ciśnieniomierz automatyczny na ramię

INTEC HI-868 Ciśnieniomierz automatyczny na ramię, pozwala na dokonanie precyzyjnego i łatwego pomiaru ciśnienia tętniczego z czytelnym wynikiem i bogatą pamięcią. Wskazany także dla osób z arytmią. Produkt testowany klinicznie.

OMRON R2 1szt.
OMRON R2 1szt.

Nadgarstkowy ciśnieniomierz automatyczny posiadający wszystkie niezbędne funkcje do wygodnego, szybkiego i dokładnego pomiaru ciśnienia krwi.

Ostatnio wyświetlane informacje:
 
 
 
Wybierz gwiazdkę / ocenę (1 - 10):
 
Co ma największy wpływ na Twoją ocenę ?
Rozwiń
Przedstawiona treść jest interesująca
Przedstawiona treść jest zrozumiała
Przedstawiona treść jest przydatna
Przedstawiona treść ma wystraczającą długość
Żadne z powyższych
 
Pole uwagi nie jest wymagane:
 
Uwagi dotyczące treści:
 
  Za dużo znaków
Adres mail jest wymagany, jeśli zostało wypełnione pole uwagi:
 
Adres mail:
Proszę wypełnić pole adres mail. Błędny format adresu mail. Za mało znaków. Za dużo znaków.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)
Proszę zaznaczyć akceptację.
 
Przed wysłaniem
wprowadź kod z obrazka:
Proszę wprowadzić kod z obrazka. Za mało znaków. Za dużo znaków. Za mało znaków. Za dużo znaków.
 
Zmień obrazek
 
 
 
Jeśli poszukujesz więcej informacji, zadaj pytanie na naszym forum dyskusyjnym

www.forum.zdrowieinatura24.pl

Zakupy przez internet
MIKROSKOP owulacyjny FertilControl x 1szt.
MIKROSKOP owulacyjny FertilControl x 1szt.

Mikroskop owulacyjny FertilControl służy do wyznaczania owulacji na podstawie szybkiego badania śliny. Dzięki FertilControl poznasz dni najbardziej płodne dni w cyklu miesiączkowym, w których istnieją największe szanse na zapłodnienie.

GLUKOMETR Accu-Chek Performa
GLUKOMETR Accu-Chek Performa

Nowoczesny glukometr Accu-Chek Performa to niezbędnik każdego diabetyka. Produkt jest nie tylko precyzyjny oraz łatwy w obsłudze, ale i posiada duży ekran, z którego można bez problemu odczytać wynik badania.

SOHO 110 ciśn. zegarowy
SOHO 110 ciśn. zegarowy

br Zegarowy aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu.amp;nbsp;Zalecany do badania ciśnienia krwi przy arytmii serca.br br

Test Na Boreliozę płytkowy x 1 sztuka
Test Na Boreliozę płytkowy x 1 sztuka

Test na boreliozę Alfamedica Easy Know to jedyny w swoim rodzaju test płytkowy domowego użytku, dzięki któremu możliwe jest samodzielne przeprowadzenie badania na obecność we krwi groźnej dla zdrowia bakterii Borrelia przenoszonej głównie przez kleszcze.

URS10 Test ogólne badanie moczu x 2szt. 1 op.
URS10 Test ogólne badanie moczu x 2szt. 1 op.

Testy paskowe Insight URS 10 Test są przeznaczone do wykonania ogólnego badania moczu w warunkach domowych.

FERTILTIME Testy owulacyjne 5 szt.
FERTILTIME Testy owulacyjne 5 szt.

FertilTime, to paskowy test owulacyjny, za pomocą którego wykrywany jest hormon ? LH, określający moment owulacji u kobiet starających się o potomstwo. W opakowaniu znajduje się 5 testów, których dokładność wyniku sięga 99%.

KETO-DIASTIX Testy paskowe x 50 sztuk
KETO-DIASTIX Testy paskowe x 50 sztuk

KETO-DIASTIX Testy paskowe pozwalają na wykrycie i zmierzenie poziomu glukozy i ciał ketonowych w moczu. Wystarczy kolor na jaki zabarwi się pasek porównać z barwami wyszczególnionymi na butelce.

RĘKAWICE PEHA-SOFT NITRILE WHITE Rozmiar L x 100 sztuk
RĘKAWICE PEHA-SOFT NITRILE WHITE Rozmiar L x 100 sztuk

PEHA-SOFT NITRILE WHITE rękawiczki nitrylowe bez dodatku pudru i perfum. Produkt przydatny w domu, w laboratorium, w zakładach pracy w celu ochrony skóry dłoni przed drażniącym działaniem chemii i innych czynników.

INTEC HI-868 Ciśnieniomierz automatyczny na ramię
INTEC HI-868 Ciśnieniomierz automatyczny na ramię

INTEC HI-868 Ciśnieniomierz automatyczny na ramię, pozwala na dokonanie precyzyjnego i łatwego pomiaru ciśnienia tętniczego z czytelnym wynikiem i bogatą pamięcią. Wskazany także dla osób z arytmią. Produkt testowany klinicznie.

OMRON R2 1szt.
OMRON R2 1szt.

Nadgarstkowy ciśnieniomierz automatyczny posiadający wszystkie niezbędne funkcje do wygodnego, szybkiego i dokładnego pomiaru ciśnienia krwi.

Ostatnio wyświetlane informacje: